Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

1324 d12c 500
Reposted fromink ink viaindisputabel indisputabel
7598 2225
Reposted fromsavatage savatage viaRedPenny RedPenny
9839 bf62 500
Reposted frommakle makle viaszpaqus szpaqus
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
4644 a853
Reposted fromtwice twice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

December 05 2017

3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCaf Caf

November 23 2017

6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viatoniewszystko toniewszystko
6575 7302 500
Reposted fromkulamin kulamin viadobby dobby
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaredsth redsth
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viamruugaa mruugaa

***

Pozory, pozory, pozory i jeszcze raz pozory.  Nie ma Pan pojęcia, że to wszystko to pozory, że to gra.  Nie widzisz, że w tej grze pokazuję ci karty, które chcę byś widział, że każdy mój gest, ruch i słowo są dokładnie zaplanowane a manipulacji tu nie brakuje.  Także, na Pana miejscu uważałabym by nie przecenic własnego intelektu. I tak, wiem że jest Pan bystry, lecz zapomina o najważniejszym: może byc Pan w błędzie.
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty
7326 1879 500
Wojaczek

November 22 2017

5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi viapsychoviolet psychoviolet
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapffft pffft
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viamakemewannadie makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl