Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2014

3828 ef39
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

December 06 2014

Reposted fromnameherhope nameherhope vialadyagata ladyagata
Właśnie zdałem sobie sprawę jaki jestem żałosny
— i znowu nawalę się na smutno
Reposted fromreksi0 reksi0 viapolciak polciak
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
1768 5410
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamefir mefir
Jeśli nie umiesz kochać siebie to wiecznie będziesz żebrać o czyjąś uwagę i akceptację. Jeśli nie umiesz kochać siebie, to nie dajesz sobie prawa do tego, aby być szczęśliwym.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
5917 1bdc 500

fourchu:

The wall of my desk, in the afternoon’s shadows. 

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viapastelina pastelina
0569 83b6
Reposted fromunco unco vialost-in-space lost-in-space
bardzo mnie to niepokoi.
Brak mi już słów
Aby wyrazić jak smutno mi
— Mikromusic
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
3976 cfa9 500
intelektualistka
Reposted frompiehus piehus viafearoflove fearoflove
Reposted fromsaski saski viafearoflove fearoflove
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viafearoflove fearoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl